Sửa chữa gia cố lề đường Đạ Đờn – Nam Ban – huyện Lâm Hà

Sửa chữa gia cố lề đường Đạ Đờn – Nam Ban – huyện Lâm Hà

01
11/07/2008
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 9.565.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu