Cung cấp 06 Dolly 20ft năm 2008

Cung cấp 06 Dolly 20ft năm 2008

01
Tháng 6-7 năm 2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 576.000.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói