San nền khoa Nông Lâm Ngư

San nền khoa Nông Lâm Ngư

1
5/2008-7/2008
8 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 3507000000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu