“Lắp đặt mạng nội bộ cho thư viện”

“Lắp đặt mạng nội bộ cho thư viện”

4
9h ngày 7/7/2008
2008
Giá gói thầu:
 • 1040000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói