Hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật tại Viêt Nam – Giai đoạn III (Bộ Tư Pháp)

Hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật tại Viêt Nam – Giai đoạn III (Bộ Tư Pháp)

01
25/06/2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 460.000.000 (VND)
 • Viện trợ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá