Tư vấn khảo sát thiết kế bước bản vẽ thi công, tổng dự toán

Tư vấn khảo sát thiết kế bước bản vẽ thi công, tổng dự toán

02
6/2008 – 7/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 957.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá