Khảo sát lập bản đồ địa chính, cắm mốc lộ giới

Khảo sát lập bản đồ địa chính, cắm mốc lộ giới

01
7/2008 – 8/2008
50 ngày
Giá gói thầu:
 • 250.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá