Tư vấn đánh giá tác động môi trường

Tư vấn đánh giá tác động môi trường

03
5/2008 – 6/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 155.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói