Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán

Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán

04
7/2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 65.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói