Rà phá bom mìn

Rà phá bom mìn

05
7/2008 – 8/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 374.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói