Xây dựng nền mặt đường đoạn 1 Km0+000 – Km3+034,5 và 04 cống Sáu Thi, Út Thành, Vàm Thiệt và Kênh 9

Xây dựng nền mặt đường đoạn 1 Km0+000 – Km3+034,5 và 04 cống Sáu Thi, Út Thành, Vàm Thiệt và Kênh 9

05
Quý II năm 2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.325.801.622 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)