Xây dựng nền mặt đường đoạn 2 Km3+034,5 – Km6+187,5 và cống Kênh 12

Xây dựng nền mặt đường đoạn 2 Km3+034,5 – Km6+187,5 và cống Kênh 12

06
Quý II năm 2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.068.764.091 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói