Gói thầu C1: Xây dựng 02 cầu tại Km20+906 và Km26+055 thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường Na Pheo – Si Pha Phìn

Gói thầu C1: Xây dựng 02 cầu tại Km20+906 và Km26+055 thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường Na Pheo – Si Pha Phìn

1
tháng 6, tháng 7 năm 2008
11 tháng
Giá gói thầu:
 • 12556538259 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá