Cầu Bến Đò, xã Cát Minh, huyện Phù Cát

Cầu Bến Đò, xã Cát Minh, huyện Phù Cát

01
Tháng 6/2008
320 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.688.639.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói