Gói thầu 01 : Kênh và công trình trên kênh đoạn K0 đến K2

Gói thầu 01 : Kênh và công trình trên kênh đoạn K0 đến K2

01
Bán hồ sơ mời thầu từ ngày 27/6/2008 đến trước 8h00 ngày 14/7/2008
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 24156763000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá