Gói thầu số 02 : Kênh và công trình trên kênh đoạn K2 đến K3+504

Gói thầu số 02 : Kênh và công trình trên kênh đoạn K2 đến K3+504

02
Bán hồ sơ mời thầu từ ngày 27/6/2008 đến trước 14h00 ngày 14/7/2008
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 18185150000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá