Gói thầu số 03 : Kênh và công trình trên kênh đoạn K3+504 đến K7+002

Gói thầu số 03 : Kênh và công trình trên kênh đoạn K3+504 đến K7+002

03
Bán hồ sơ mời thầu từ ngày 27/6/2008 đến trước 8h00 ngày 15/7/2008
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 14821438000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá