Toàn bộ phần xây lắp

Toàn bộ phần xây lắp

04
7/2008
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.516.054.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu