Giám sát thi công

Giám sát thi công

01
6/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 238.770.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm