Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

01
6/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 26.894.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm