Xây lắp công trình, đảm bảo an toán giao thông

Xây lắp công trình, đảm bảo an toán giao thông

01
Tháng 6/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 11.568.157.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu