Bền vững hóa 19 điểm thuộc đoạn Thạch Quảng – Cam Lộ (Km106+00 – Km 680+00 và đoạn Khe Gát – Khe Sanh (Km 0T+00 – Km 242T+00)

Bền vững hóa 19 điểm thuộc đoạn Thạch Quảng – Cam Lộ (Km106+00 – Km 680+00 và đoạn Khe Gát – Khe Sanh (Km 0T+00 – Km 242T+00)

1
Quý III, IV năm 2008
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 27000000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá