Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 05

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 05. Đường Bản Trại – Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Tên dự án:Đường Bản Trại – Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Tên gói thầu:Gói thầu số 05
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý đường Bản Trại – Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, ĐT: 025.883061, Fax:025.883344
28/04/2008 đến 14/05/2008
1.000.000 (VND)
14/05/2008 08:30
14/05/2008 08:30