Bền vững hóa 18 điểm thuộc đoạn Đắk Rông – A Tép (Km257T+00 – Km420T+00)

Bền vững hóa 18 điểm thuộc đoạn Đắk Rông – A Tép (Km257T+00 – Km420T+00)

2
Quý III, IV năm 2008
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 25000000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá