Bền vững hóa 04 điểm thuộc đoạn A Tép – Km 490T (Km420T+00 – Km490T+00)

Bền vững hóa 04 điểm thuộc đoạn A Tép – Km 490T (Km420T+00 – Km490T+00)

3
Quý III, IV năm 2008
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 30000000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá