Bền vững hóa 4 điểm có nguy cơ tắc đường thuộc đoạn Km 490T – Khâm Đức (Km 490T – Km 302+00)

Bền vững hóa 4 điểm có nguy cơ tắc đường thuộc đoạn Km 490T – Khâm Đức (Km 490T – Km 302+00)

4
Quý III, IV năm 2008
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 31000000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá