Bền vững hóa 09 điểm thuộc đoạn A Tép – Hiên (Km420T+00 – Km458T+00)

Bền vững hóa 09 điểm thuộc đoạn A Tép – Hiên (Km420T+00 – Km458T+00)

5
Quý III, IV năm 2008
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 15000000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá