Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1: đoạn từ Km20+00 – Km22+702.62

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1: đoạn từ Km20+00 – Km22+702.62. Đường Hoà Bình – Bình La Gia Miễn (giai đoạn 2), đoạn Km20+00 – Km25+560, tỉnh Lạng Sơn

Tên dự án:Đường Hoà Bình – Bình La Gia Miễn (giai đoạn 2), đoạn Km20+00 – Km25+560, tỉnh Lạng Sơn
Tên gói thầu:Gói thầu số 1: đoạn từ Km20+00 – Km22+702.62
Nguồn vốn:JBIC
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
05/05/2008 đến 19/05/2008
1.000.000 (VND)
19/05/2008 09:00
19/05/2008 09:00