Bền vững hóa 07 điểm thuộc đoạn Hiên – Thạnh Mỹ (Km458T+00 – Km510T+00)

Bền vững hóa 07 điểm thuộc đoạn Hiên – Thạnh Mỹ (Km458T+00 – Km510T+00)

6
Quý III, IV năm 2008
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 20000000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá