Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán đoạn Thạnh Mỹ – Ngọc Hồi

Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán đoạn Thạnh Mỹ – Ngọc Hồi

10
Quý II năm 2008
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Giá gói thầu:
 • 2000000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp