Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán

Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán

11
Quý II, III năm 2008
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Giá gói thầu:
 • 150000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm