Tư vấn giám sát xây dựng

Tư vấn giám sát xây dựng

13
Quý II, III năm 2008
Theo tiến độ xây lắp
Giá gói thầu:
 • 3500000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm