Cung cấp vật tư, phụ tùng thi công xây lắp đường ống và tái lập mặt đường

Cung cấp vật tư, phụ tùng thi công xây lắp đường ống và tái lập mặt đường

1
23/6/2008
86 ngày
Giá gói thầu:
 • 541.010.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá