Gói thầu số 5, Xây dựng hè phố, cấy xanh và hệ thống chiếu sáng

Gói thầu số 5, Xây dựng hè phố, cấy xanh và hệ thống chiếu sáng

Gói thầu số 5
Quý III/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 17.210.308.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu