Tư vấn thẩm tra TKKT – dự toán hạng mục trang trí nội ngoại thất

Tư vấn thẩm tra TKKT – dự toán hạng mục trang trí nội ngoại thất

02
đã thực hiện
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 32.569.512 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói