Tư vấn thẩm tra TKKT phát sinh, tổng dự toán điều chỉnh.

Tư vấn thẩm tra TKKT phát sinh, tổng dự toán điều chỉnh.

05
đã thực hiện
143 ngày
Giá gói thầu:
 • 25.282.937 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói