Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng

Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng

06
đã thực hiện
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 269.815.809 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói