Tư vấn đấu thầu thi công lắp đặt trang thiết bị văn phòng – máy phát điện, âm thanh ánh sáng

Tư vấn đấu thầu thi công lắp đặt trang thiết bị văn phòng – máy phát điện, âm thanh ánh sáng

12
Quý III – 2008
từ khi ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 21.030.194 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm