Gói thầu số 04

Gói thầu số 04

01
Tháng 07/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.555.979.580 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá