Gói thầu số 06

Gói thầu số 06

01
Tháng 07/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.629.138.751 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá