Mua sắm thiết bị phòng máy tính dạy học lớp 12

Mua sắm thiết bị phòng máy tính dạy học lớp 12

01
Ngày 21 tháng 07 năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.142.938.750 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu