Cung cấp thiết bị thông tin quang, cáp quang+phụ kiện

Cung cấp thiết bị thông tin quang, cáp quang+phụ kiện

PC3-110-G05DP
Tháng 8-11/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 2137564502 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá