Thi công xây dựng TBA 110kV Đức Phổ và nhánh rẽ

Thi công xây dựng TBA 110kV Đức Phổ và nhánh rẽ

PC3-110-W01DP
Tháng 11/2008-1/2009
7 tháng
Giá gói thầu:
 • 8774485770 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá