Thiết kế kỹ thuật và thiết kế BVTC

Thiết kế kỹ thuật và thiết kế BVTC

01 TVTK-DP
Tháng 6-7/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 571825293 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm