Đào tạo công nhân và trang bị công cụ, dụng cụ quản lý vận hành

Đào tạo công nhân và trang bị công cụ, dụng cụ quản lý vận hành

ĐTCN-DP
Tháng 8-9/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 113273000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)