Cung cấp trang bị dụng cụ sản xuất và bảo hộ lao động

Cung cấp trang bị dụng cụ sản xuất và bảo hộ lao động

CBSX-DP
Tháng 8-9/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 454947120 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá