Tư vấn xây dựng chương trình đào tạo cho 3 ngành của khoa Điện-Điện tử

Tư vấn xây dựng chương trình đào tạo cho 3 ngành của khoa Điện-Điện tử

3.1-A
Quý II/2008, Quý I/2010
(2 quý) quý 1/, 8
Giá gói thầu:
 • 36.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói