32 nhà khoa học quốc tế tham gia dự án hợp tác nghiên cứu (chi phí đi lại, ăn, ở, công tác phí)

32 nhà khoa học quốc tế tham gia dự án hợp tác nghiên cứu (chi phí đi lại, ăn, ở, công tác phí)

3.3-A
Quý II/2008, Quý II/2009, Quý II/2010, Quý 2/2011.
4 quý (quý 1, 5, 9, 13)
Giá gói thầu:
 • 128.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói