Khảo sát chất lượng và đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính

Khảo sát chất lượng và đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính

4.1-A
Quý II/2008, Quý II/2009
3 quý (quý 1,5,11)
Giá gói thầu:
 • 40.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói