Tư vấn nghiên cứu lĩnh vực Kỹ thuật máy tính và Khoa học máy tính (32 người ngoài trường)

Tư vấn nghiên cứu lĩnh vực Kỹ thuật máy tính và Khoa học máy tính (32 người ngoài trường)

4.5-A
Quý II/2008, Quý II/2009, Quý II/2010, Quý 2/2011.
(4 quý) quý 1, 5, 9, 13
Giá gói thầu:
 • 84.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói